Kviq - Vilkår

Disse vilkårene gjelder mellom Kviq AS (Kviq) og utsalgssted (USS) som inngår denne avtale (videre referert til som Avtalen). Avtalen gjelder for løsninger Kviq fasiliterer for USS. Etter registrering, som gir tilgang til Kviq sin løsning, anses denne Avtalen som akseptert av USS.

 
 1. Tjenesten
  Kviq skal fasilitere tjenester slik at USS kan ta betalt for sine produkter og/eller tjenester.
 2. Prisjusteringer
  USS skal betale gjeldende priser for tjenesten, disse kan dog ikke endres oftere enn hver 6 måned. Kviq må informere USS 3 måneder i forkant om prisene for USS skal justeres.
 3. Drift og stabilitet
  Ved endring av USS sin egen nettside/salgsløsning kan tilpasset løsning fra Kviq stoppe å fungere, det må da betales på nytt for intergrasjon for å få løsning tilbake i drift.
 4. Ansvarsfordeling
  USS er selv ansvarlig for å kontrollere at transaksjoner (relatert til Kviq) er blitt behandlet som ønsket. Kviq har ikke noe erstatningsansvar.
 5. Varighet
  Kontrakten løper uten tidsbegrensning. Begge parter kan si opp Avtalen med minimum 3 måneders skriftlig varsel.
 6. Endring
  USS plikter å holde seg oppdatert på endinger i vilkårene som gjøres på denne nettsiden. Kviq vil også sende informasjon om endringer av vilkår til USS på registrert kontaktinformasjon.
 7. Tvister
  Tvister i forbindelse med Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom det ikke lykkes partene å komme frem til en minnelig løsning, er avtalt verneting Oslo tingrett.
 
Versjon 1.0 – 2019 juli 03